รายชื่ออุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบ

รายชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบตามข้อกำหนดมาตราฐานของทาง บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดยข้อกำหนดที่อ้างถึงในบางรายการอาจมีการ อ้างถึงมาตราฐานของ บมจ. ทีโอที ซึ่งเป็นบริษัทก่อนการควบรวมเป็น บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ โดยรายงานผลการทดสอบที่ออกให้จะรับรองเฉพาะ เครื่อง รุ่น หมายเลข และเวอร์ชั่นของ firmware ที่ได้ทำการทดสอบและระบุอยู่ในใบรายงานผลการทดสอบเท่านั้น ซึ่งรายงานผลการทดสอบที่ออกให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทตัวแทน หรือ เจ้าของเครื่องมือ หรือ ผู้ส่งทดสอบนั้น ๆ หากท่านใดมีความประสงค์จะขอดูใบรายงานผลการทดสอบ โปรดติดต่อทางบริษัทหรือบุคคลตามรายนามที่ระบุอยู่ในตาราง โดยตรง ทางส่วนงานไม่มีนโยบายในการคัดลองจัดส่งเป็นธุระจัดหาให้ซึ่งผลการทดสอบแก่ผู้ไม่เกี่ยวข้อง

*รายงานผลการทดสอบไม่สามารถทดแทนด้วย ใบรายงานผลการสอบเทียบ เอกสารทั้งสองอย่างมีความแตกต่างและจุดประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกัน
ท่านสามารถศึกษาความแตกต่างระหว่างรายงานผลการทดสอบ และ รายงานผลการสอบเทียบ ได้จาก CAL vs TEST ต่างกันอย่างไร