...
บริการของเรา

รายละเอียดขอบข่ายที่เราสามารถให้บริการทดสอบและสอบเทียบแก่ท่าน

Accreditation ISO/IEC 17025 : 2017

...
ขั้นตอนเข้ารับบริการ

ท่านสามารถตรวจสอบวิธีการขั้นตอนในการส่งเครื่องมืออุปกรณ์ ทดสอบ และ สอบเทียบ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

...
จองบริการ

ทำการลงทะเบียนจองเพื่อเข้ารับบริการได้

Powered by Google form

Recomment

Network Testing List

ศูนย์ทดสอบสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม

ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์เคลือข่ายโทรคมนาคม เช่น WLAN, PON, Switch, Gateway etc.

Continue reading รายงานสรุปผลทดสอบ WLAN Router
Picture by aditya singh from pexels

รายการผ่านการทดสอบ

การทดสอบเพื่อการจัดซื้อ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือตามเกณฑ์ข้อกำหนดทางเทคนิค

Continue reading

Download

ดาวน์โหลด

ช่องทางดาวน์โหลดเอกสารเช่น ข้อกำหนดมาตราฐาน บันทึก และโครงการวิจัยภายต่าง ๆ

Continue reading
Picture by StockSnap_1PXJWGO765

Our Services

ขอบข่ายการให้บริการ

รายละเอียดขอบข่ายที่เราสามารถให้บริการทดสอบและสอบเทียบ

Continue reading
Picture by  from pexels

ใบรายงานผล ?

ความต่างของใบรายงานผลแต่ละประเภท

ความแตกต่างระหว่างใบรายงานผลทดสอบและใบรายงานผลสอบเทียบ

Continue reading
Picture by kelly lacy from pexels

Promotion

งานสอบเทียบราคาพิเศษ

เงื่อนไขราคาบริการสอบเทียบพิเศษ!

Picture by justin lim from unsplash

อุปกรณ์ประจำตัวช่าง

Requirement tools for worker

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการทำงานเพื่องานที่มีคุณภาพ

Continue reading
Picture by miguel á padriñán from pexels

OFTK Project

รายละเอียดโครงการ OFTK

ท่านสามารถดูรายละเอียดต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ OFTK ได้

Continue reading
Picture by  from pexels
Essential

ข้อกำหนดมาตราฐาน NT

ต้องเข้าผ่าน Intranet เท่านั้น

รายละเอียดและเอกสารข้อกำหนดมาตราฐานที่จำเป็นต่อการจัดซื้อหรือตรวจรับ

..