Download บันทึกหรือเอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารเหล่านี้ถือเป็นเอกสารของ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ (NTPLC) มิยอมให้มีการแก้ไข, คัดลอก หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาติ

● ข้อกำหนดมาตราฐานสำหรับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้ง

รายชื่อเอกสาร Link
1 ข้อกำหนดมาตราฐาน Fusion Splicing Machine (GES-121-023-05) Click
2 ข้อกำหนดมาตราฐาน OFTK Spec. (OES-004-056-02) Click
3 ข้อกำหนดมาตราฐานสายกันไฟ FRSS OFC Spec. (OES-004-058-01) Click

● เอกสารบันทึก

รายชื่อเอกสาร Link
1 รหัสสินทรัพย์ OFTK เพื่อการจัดซื้อตาม พ.ร.บ 60 Click
2 บันทึก สนับสนุน Battary เหนือ อีสาน Click
3 บันทึก สนับสนุนเปลี่ยนยางรอง สำหรับเครื่อง Fusion Splicer และ Cleaver Click

● บทความตีพิมพ์งานทางวิชาการ

รายชื่อบทความ Link
1 EECON-43 บทความการพัฒนาเคเบิลเส้นใยนำแสงในประเทศไทย โดย สมมาตร แสงเงิน นฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล และ อธิคม ฤกษบุตร Click
2 EECON-43 การออกแบบเคเบิลเส้นใยนำแสงแบบไม่มีโลหะสำหรับใช้งานในเครือข่าย FTTx โดย นฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล และ อธิคม ฤกษบุตร Click
3 EECON-44 การออกแบบเคเบิลเส้นใยนำแสงเพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะชนิดกลมแบบฉนวนทั้งหมดสำหรับใช้งานการเข้าถึง โดย นฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล อธิคม ฤกษบุตร และ สมมาตร แสงเงิน Click
4 EECON-44 อุปกรณ์ราคาประหยัดสําหรับจับยึดเคเบิลเส้นใยนําแสงชนิดกลมแบบฉนวนทั้งหมดที่ใช้ในการเข้าถึง โดย นฤทธิ์สมเจริญ สำเภาพล และ อธิคม ฤกษบุตร Click

● โครงการวิจัยภายในส่วนงาน

รายชื่อโครงการวิจัย ฉบับเต็ม ฉบับย่อ
1 โครงการวิจัย ออกแบบสายเคเบิลเส้นใยแก้วนําแสงทนไฟ (FRSS) Click Click
2 โครงการวิจัย OFTK Click Click
3 โครงการวิจัย OFTK Nylon Click -
4 โครงการวิจัย ห่วงแขวนสายกระจาย ทีโอที (Dropwire Clamp) Click Click
5 โครงการวิจัย อุปกรณ์เอนกประสงค์เพิ่มจุดติดตั้งสายสื่อสาร (UNIVERSAL POLE BRACKET) Click Click
6 โครงการศึกษาวิจัย SFOM: Smart Fiber Optic Monitoring Click -
7 โครงการศึกษาวิจัย จุดต่อสาย Round Type 2F Click Click
8 โครงการศึกษาวิจัย วิธีต่อระหว่าง Corrugate Armoured Steel กับสาย Ground Wire ของสาย ARSS OFC และสาย FRSS OFC Click Click
9 โครงการศึกษาวิจัย ผลการประยุกต์นำเส้นใยแก้วนำแสงหลายเส้น ห่อหุ้มร่วมใน Protective Sleeves เดียวกัน Click Click
10 โครงการศึกษาวิจัยออกแบบอุปกรณ์จับยึดสายกระจายแนวตรง Nylon 6 Click -
11 โครงการศึกษาวิจัยออกแบบสาย Access OFC Nylon-6 ป้องกันสัตว์กัดแทะที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ Click -
12 โครงการศึกษาวิจัยออกแบบสาย ADSS Anti-Rodent Nonmetallic Armored Flat FRP 12F ทดสอบติดตั้งที่นครนายก - Click

● โครงการวิจัยและรายงานผลการวิจัยปัญหาที่พบจากภายนอก

รายชื่อโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา ฉบับเต็ม ฉบับย่อ
1 โครงการวิจัยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโครงข่ายสาย Optical fiber ชํารุดเสียหายจากการกัดแทะของสัตว์ Click -
2 รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโครงข่ายสาย Optical Fiber ชํารุดเสียหายจากการกัดแทะของสัตว์ Click Click
3 รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไฟเบอร์ออฟติคเคลื่อนตัว ในสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติคชนิดหลอดหลวมเดี่ยว Click -
4 รายงานผลการวิจัยและพัฒนา การออกแบบสาย New Access OFC ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ Click -
5 โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาน้ำและความชื้นที่ส่งผลกระทบต่อ Connector SC/APC Click -