Download บันทึกหรือเอกสารประชาสัมพันธ์

เอกสารเหล่านี้ถือเป็นเอกสารของ บมจ. ทีโอที มิยอมให้มีการแก้ไข, คัดลอก หรือ เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาติ

ข้อกำหนดมาตราฐานสำหรับเครื่องมือวัดและอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งNew
- Fusion Splicing Machine (GES-121-023-05)
- OFTK Spec. (OES-004-056-02)
บันทึกNew
- รหัสสินทรัพย์ OFTK เพื่อการจัดซื้อตาม พ.ร.บ 60
- บันทึก สนับสนุน Battary เหนือ อีสาน
- บันทึก สนับสนุนเปลี่ยนยางรอง สำหรับเครื่อง Fusion Splicer และ Cleaver
บทความเผยแพร่Hot
- โครงการวิจัย ออกแบบสายเคเบิลเส้นใยแก้วนําแสงทนไฟ (FRSS) ฉบับย่อ
- โครงการวิจัย ออกแบบสายเคเบิลเส้นใยแก้วนําแสงทนไฟ (FRSS) ฉบับเต็ม
- โครงการวิจัย ห่วงแขวนสายกระจาย ทีโอที (Dropwire Clamp) ฉบับย่อ
- โครงการวิจัย ห่วงแขวนสายกระจาย ทีโอที (Dropwire Clamp) ฉบับเต็ม
- โครงการวิจัย SFOM: Smart Fiber Optic Monitoring ฉบับเต็ม
- โครงการศึกษาวิจัย จุดต่อสาย Round Type 2F ฉบับเต็ม
- โครงการวิจัย อุปกรณ์เอนกประสงค์เพิ่มจุดติดตั้งสายสื่อสาร (UNIVERSAL POLE BRACKET) ฉบับย่อ
- โครงการวิจัย อุปกรณ์เอนกประสงค์เพิ่มจุดติดตั้งสายสื่อสาร (UNIVERSAL POLE BRACKET) ฉบับเต็ม
- โครงการวิจัยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโครงข่ายสาย Optical fiber ชํารุดเสียหายจากการกัดแทะของสัตว์ ฉบับย่อ
- โครงการวิจัยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโครงข่ายสาย Optical fiber ชํารุดเสียหายจากการกัดแทะของสัตว์ ฉบับเต็ม
- โครงการวิจัยอุปกรณ์ OFTK ฉบับย่อ
- โครงการวิจัยอุปกรณ์ OFTK ฉบับเต็ม
- รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโครงข่ายสาย Optical Fiber ชํารุดเสียหายจากการกัดแทะของสัตว์
- รายงานผลการวิจัยและพัฒนา เรื่องวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไฟเบอร์ออฟติคเคลื่อนตัว ในสายเคเบิลไฟเบอร์ออฟติคชนิดหลอดหลวมเดี่ยว