ขั้นตอนการเข้ารับบริการ : Services Workflow

ท่านสามารถดูขั้นตอนการขอเข้ารับการทดสอบและสอบเทียบได้จากตารางด้านล่างนี้
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ที่ โทรงานทดสอบ 0-2581-6873, โทรงานสอบเทียบ 0-2581-6838, Email: [email protected]

  งานทดสอบ : Testing

 • จัดเตรียมเอกสาร

  ลูกค้าโปรดจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเปิดงานทดสอบ เพื่อความสะดวกในการให้บริการดังนี้ 1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล โดยระบุผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล กำหนดไม่เกิน 6 เดือนจากวันที่ออกหนังสือถึงวันที่ยื่นคำขอ 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองตนที่ออกโดยส่วนงานราชการของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอำนาจและใบมอบอำนาจติดอากรณ์สแตมป์ (กรณีมอบอำนาจ)

 • ส่งอุปกรณ์ทดสอบ

  เมื่อลูกค้าจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถนัดวันกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งได้ที่ ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ อาคาร 4 ชั้น 4 (อ.เมืองปทุมธานี)

 • ชำระค่าบริการ

  เมื่อส่งอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องการทดสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้นำไปชำระ ณ ศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาใดก็ได้ เมื่อชำระแล้วโปรดถ่ายภาพหรือสแกนใบเสร็จรับเงิน ส่งกลับมาที่ email ของเจ้าหน้าที่หรือ email ส่วนกลางเพื่อให้ดำเนินการทดสอบต่อไป

 • เริ่มทดสอบ

  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบเสร็จชำระเงินแล้วเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบต่อไป

 • ออกใบรับรองผล

  เมื่อทดสอบเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการทดสอบ ลูกค้าสามารถเข้ามารับเอกสารผลการทดสอบได้ที่ส่งเครื่องมือ

  งานสอบเทียบ : Calibration

 • ตรียมพร้อมก่อนส่งสอบเทียบ

  ลูกค้าโปรดจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้เพื่อความสะดวกในการให้บริการและความถูกต้องในการสอบเทียบดังนี้ 1. หัวข้อหรือแพ็คเกจราคาที่ต้องการสอบเทียบสามารถดูได้จากหน้าบริการของเรา 2. ที่อยู่ที่ต้องการให้ออกในใบรายงานผลการสอบเทียบ (เป็นภาษาอังกฤษ) 3. สำหรับเครื่องที่ต้องการใช้แหล่งจากไฟภายนอก (Power adapter) โปรดจัดเตรียมส่งพร้อมเครื่อง 4. หากลูกค้าตั้งค่า Password ในเครื่องมือโปรดบอก Password หรือปลดล๊อกมาให้ก่อนส่งเครื่องมือ

 • ส่งอุปกรณ์สอบเทียบ

  เมื่อลูกค้าจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องการทดสอบเรียบร้อยแล้ว สามารถนัดวันกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำส่งได้ที่ ส่วนบริการทดสอบและสอบเทียบ อาคาร 4 ชั้น 4 (อ.เมืองปทุมธานี)

 • เริ่มทำการสอบเทียบ

  เมื่อส่งอุปกรณ์และเอกสารที่ต้องการทดสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้นำไปชำระ ณ ศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาใดก็ได้ เมื่อชำระแล้วโปรดถ่ายภาพหรือสแกนใบเสร็จรับเงิน ส่งกลับมาที่ email ของเจ้าหน้าที่หรือ email ส่วนกลางเพื่อให้ดำเนินการทดสอบต่อไป

 • ชำระค่าบริการ

  เมื่อสอบเทียบเสร็จเจ้าหน้าจะออกใบแจ้งหนี้และส่งให้ เมื่อลูกค้าสามารถนำไปชำระได้ ณ ศูนย์บริการลูกค้า NT สาขาใดก็ได้

 • รับเครื่องมือและรายงานผล

  เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าโปรดนำใบเสร็จรับเงินพร้อมทั้งใบรับส่งเครื่องมือที่ได้จากวันที่มาส่งเครื่องมือ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเครื่องมือและใบรายงานผลกลับ